Sở GTVT Bắc Kạn

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.  

Thông tin chung:

- Tên giao dịch: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- Giám đốc: MA TRƯƠNG THIÊM

- Trụ sở: Số 5, Đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại: 02813870109; Fax: 02813871247

- E-mail: sogtvt@backan.gov.vn

- Web: http://sogtvt.backan.gov.vn/Pages/default.aspx

Sở Giao thông Vận tải luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải bao gồm: Đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đã được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải.

Đăng nhập