Sở GTVT Cao Bằng

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Đăng nhập