Giới thiệu

Đăng ký KD, ngành nghề ASCO

     Dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm toán độc lập
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm soát tính tuân thủ
 • Đánh giá khả năng thực hiện của dự án
 • Hướng dẫn quản lý dự án

   Dịch vụ kiểm toán quyết toán các công trình XDCB bao gồm:

 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án.
 • Kiểm toán xác định chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Dịch vụ thẩm định giá bao gồm:
 • Định giá bất động sản và động sản
 • Định giá doanh nghiệp cho mục đích chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, mua bán và thanh lý
 • Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại DN
 • Tư vấn về tranh chấp và thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh
Dịch vụ kế toán:
 • Lập hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp
 • Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng
 • Lập kế hoạch tài chính

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập