Giới thiệu về Dịch vụ Thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá bao gồm:

  • Định giá bất động sản và động sản
  • Định giá doanh nghiệp cho mục đích chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, mua bán và thanh lý
  • Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại DN
  • Tư vấn về tranh chấp và thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh


Đăng nhập