Văn bản pháp luật

Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

20/02/17
BỘ XÂY DỰNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 957/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu ...
Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 1

Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 1

12/01/17
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 2

Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 2

12/01/17
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 4

Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 4

12/01/17
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 5

Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán 5

12/01/17
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
Đăng nhập