Tra cứu Quyết định

Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

20/02/17
BỘ XÂY DỰNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 957/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu ...
Đăng nhập